Thông tư số: 20 /2014/TT-BXD

Ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia 

Về Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng 

Căn cứ Nghị định số 62/2013/NĐ-CP ngày 25/06/2013 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Xây dựng; Căn cứ Nghị định số 127/2007/NĐ-CP ngày 01/8/2007 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Tiêu chuẩn và Quy chuẩn kỹ thuật; Xét đề nghị của Vụ trưởng Vụ Khoa học Công nghệ và Môi trường,  Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành Thông tư ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”, mã số QCVN 12:2014/BXD.
 
 Điều 1. Ban hành kèm theo Thông tư này Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về “Hệ thống điện của nhà ở và nhà công cộng”, mã số QCVN 12:2014/BXD. 

 Điều 2. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01 tháng 7 năm 2015. 

 Điều 3. Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này./.
 
 

KT.BỘ TRƯỞNG THỨ TRƯỞNG
 
              (đã ký)
 
 
Lê Quang Hùng

 

http://www.xaydung.gov.vn/c/document_library/get_file?p_l_id=10499&folderId=29703&name=40015