Viện Khoa Học Công Nghệ Mỏ - VINACOMIN

Ngày 18 tháng 2 năm 2011, Công ty DHK và Viện khoa học công nghệ mỏ Vinacomin ký hợp đồng cung cấp thiết bị chống sét.

Ngày 6 tháng 4 năm 2012, Công ty DHK và Viện khoa học công nghệ mỏ Vinacomin ký hợp đồng cung cấp thiết bị chống sét.

Thông tin chi tiết về dự án:
 
Tên chủ đầu tư: Viện khoa học công nghệ mỏ - Vinacomin
Địa điểm: Viện khoa học công nghệ mỏ Vinacomin - Số 3 Phan Đình Giót, Phương Liệt, Thanh Xuân, Hà Nội.
 
1. Hợp đồng năm 2011
Tình trạng: Hoàn thành.
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị chống sét.
Các sản phẩm dùng cho dự án:
- Thiết bị chống sét: BXT ML4 BE HF 5 (920 370)  - 73 bộ.
 
2. Hợp đồng năm 2012
Tình trạng: Hoàn thành.
Nội dung thực hiện: Cung cấp thiết bị chống sét.
Các sản phẩm dùng cho dự án:
- Thiết bị chống sét: DR M 2P 255 (953 200), NF 10...